Tag Archives: liên thông đại học 2013

Thông báo tuyển sinh đại học và liên thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI  HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc —————————-                     Số 867/TB-ĐHKTQD                                                    Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2012       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN […]