Tag Archives: đại học kinh tế quốc dân

Trường đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh đại học 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI  HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc —————————-                     Số 867/TB-ĐHKTQD                                        Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH […]